start | o stowarzyszeniu | nasz statut | projekt paczka życia |sprawozdania | przekaż nam 1% | kontakt z nami
Nasz statut
Statut Stowarzyszenia - GRUPA ODROLNIKA

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwe: GRUPA ODROLNIKA i jest w dalszej czesci statutu Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może zagranica posługiwac sie tłumaczeniem nazwy w wybranych jezykach obcych.

§2.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.Nr.20 poz.104) oraz niniejszego statutu i posiada osobowosc prawna.
2. Stowarzyszenie jest organizacja pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U z 2003 r. nr 96, poz.873 z pózn. zm.).
3. Stowarzyszenie powołuje sie na czas nieokreslony.

§3.

1. Terenem działania jest Europa - zas siedziba miesci sie w Polsce w województwie małopolskim na terenie Gminy Plesna we wsi Rzuchowa.
2. Stowarzyszenie może byc członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym przedmiocie działania za zgoda 2/3 członków Stowarzyszenia.


§4.

1. Stowarzyszenie może u1ywac pieczeci i oznak zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
2. Stowarzyszenie może ustanawiac odznaki, medale honorowe i przyznawac je wraz z innymi nagrodami i wyró1nieniami, osobom fizycznym i prawnym.
3. Stowarzyszenie może u1ywac wyróżniajacego go znaku graficznego.

§5.

1. Działalnosc Stowarzyszenia opiera sie na pracy społecznej ogółu członków.
2. Stowarzyszenie jest apolityczne i nie jest zwiazane z żadnym wyznaniem,
3. Stowarzyszenie może prowadzic działalnosc gospodarcza w rozmiarach służacych realizacji jego celów statutowych, na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach. Dochód z działalnosci gospodarczej jest przeznaczany na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia,
4. Stowarzyszenie może zatrudniac pracowników do prowadzenia spraw bieżacych, biur oraz do realizacji zadan statutowych i zadan służacych osiagnieciu statutowych celów oraz przedsiewziec,
5. Prezes i członkowie Zarzadu Stowarzyszenia moga byc zatrudnieni przez Stowarzyszenie tylko w nastepujacych przypadkach:

a) do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiazków wynikajacych z pełnionej społecznie funkcji
b) w sytuacji, kiedy praca, wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobe funkcyjna, odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy.
6. W stosunku do pracowników etatowych Stowarzyszenia, obowiazki kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy pełni Prezes Stowarzyszenia.
7. Swiadczenia na rzecz Stowarzyszenia moga wykonywac wolontariusze na podstawie przepisów ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz .U. z 2003 r. nr 96, p. 837 z pózn. zm.).

Rozdział 2

Cele i srodki działania

§6.

1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczenstwami krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z nia,
b) Działanie na rzecz integracji oraz samej młodzieży i społecznosci z krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z nia,
c) Promocja idei europejskiego społeczenstwa obywatelskiego zdajacego sobie sprawe z koniecznosci aktywnego udziału w procesie Integracji Europejskiej i z koniecznosci jego dalszego utrzymania,
d) Podtrzymywanie i promocja tradycji narodowej, pielegnowanie polskosci oraz rozwój swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
e) Wspieranie przedsiebiorczosci,
f) Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
g) Ochrona i promocja zdrowia, zdrowego stylu życia, swiadomego odżywiania i postaw przyjaznych srodowisku,
h) Zbiór i upowszechnianie informacji z zakresu:
1) Integracji europejskiej i historii Europy,
2) Problematyki młodzieżowej i społecznej w Unii Europejskiej i w krajach stowarzyszonych z nia,
3) Turystyki i migracji europejskiej,
4) Funduszy i metod wsparcia Unii Europejskiej dla społeczenstwa,
5) wiedzy przyrodniczej i zagadnien zwiazanych z technikami uprawy ekologicznej i tradycyjnej,
6) zdrowego stylu życia, swiadomego odżywiania i postaw przyjaznych srodowisku.

§7.

1. Stowarzyszenie bedzie realizowac swoje cele przez:
a) Edukacje, w tym organizacje konferencji, seminariów, warsztatów, spotkan, szkolen, wystaw,
b) Budowe lokalnych i pozalokalnych koalicji i partnerstw,
c) Usługi szkoleniowo-doradcze,
d) Ogłaszanie konkursów o tematyce ekologicznej i innej, zgodnej z celami działalnosci,
e) Organizowanie i/lub koordynacja lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsiewziec ekologicznych i innych zgodnych z celami działalnosci Stowarzyszenia,
f) Wymiany młodzieży, spotkania, festiwale i inne projekty krajowe oraz miedzynarodowe,
g) Prowadzenie działalnosci wydawniczej w tym redagowanie różnego rodzaju publikacji takich jak np: periodyków młodzieżowych, broszur, katalogów i serwisów internetowych,
h) Współprace z podobnymi organizacjami, placówkami edukacyjnymi, instytucjami, podmiotami i mediami działajacymi na terenie Unii Europejskiej i w krajach stowarzyszonych z nia,
i) Finansowanie i prowadzenie Centrum Współpracy i Integracji Europejskiej (w tym jego budowa) zlokalizowanego w Rzuchowej (woj. małopolskie, powiat tarnowski, gmina Plesna) na działce ewidencyjnej nr 76/2,
j) Finansowanie i prowadzenie Centrum Produktu Lokalnego (w tym jego budowa) zlokalizowanego w Rzuchowej (woj. małopolskie, powiat tarnowski, gmina Plesna) na działce ewidencyjnej nr 76/2,
k) Współudział w lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsiewzieciach ekologicznych i innych zgodnych z celami działalnosci Stowarzyszenia,
l) Prowadzenie osrodków edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych, w tym szkół i przedszkoli,
m) Organizowanie zajec terenowych, wycieczek, zielonych szkół, przedszkoli, szkół, obozów letnich i zimowych oraz wczasów i osrodków agroturystycznych,
n) Zakup odzieży, żywnosci, pomocy szkolnych, sprzetu komputerowego i innych przedmiotów i przekazywanie ich na potrzeby osób lub instytucji.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiazki

§8.

1. Członkowie dziela sie na: a) Zwyczajnych,
b) Wspierajacych,
c) Honorowych.

§9.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może byc ka1dy, kto akceptuje statut i cele stowarzyszenia oraz:
a) Ukonczył 18 lat,
b) Nie został ubezwłasnowolniony całkowicie lub czesciowo,
c) Nie został skazany prawomocnym wyrokiem sadu powszechnego za przestepstwo umyslne oraz nie został mu postawiony zarzut umyslnego popełnienia przestepstwa,
d) Złożył wypełniona i podpisana deklaracje członkowska,
e) Odbył wczesniej okres próbnego członkostwa wyznaczonego przez Zarzad trwajacego nie dłużej niż 24 (słownie: dwadziescia cztery) miesiace od dnia złożenia deklaracji członkowskiej,
f) Został przyjety przez Zarzad.

§10.

1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) Wybierac i byc wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) Uczestniczyc z głosem stanowiacym w Walnym Zgromadzeniu,
c) Zgłaszac wnioski i postulaty dotyczace działalnosci Stowarzyszenia,
d) Korzystac z pomocy Stowarzyszenia.

§11.

1. Do obowiazków członka zwyczajnego należy:
a) Przestrzeganie postanowien Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) Regularne opłacanie składek członkowskich na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

§12.

1. Członkiem wspierajacym Stowarzyszenia może zostac osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczna działalnoscia Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansowa lub rzeczowa i zostanie przyjeta przez Zarzad na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierajacy posiada prawa okreslone w §10. pkt. 1. c) i pkt. 1 d) oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
3. Członek wspierajacy - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za posrednictwem swego przedstawiciela.

§13.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostac osoba fizyczna szczególnie zasłu1ona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje walne zgromadzenie na wniosek Zarzadu.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiazku płacenia składek członkowskich.

§14.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) Dobrowolnego wystapienia zgłoszonego na pismie do Zarzadu,
b) Skreslenia przez Zarzad z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres, co najmniej 3 miesiecy, bez koniecznosci uprzedniego upominania,
c) Wykluczenia uchwała Zarzadu z powodu nieprzestrzegania regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkode Stowarzyszenia,
d) Wydania orzeczenia Sadu Koleżenskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkode Stowarzyszenia,
e) Utraty osobowosci prawnej przez członka wspierajacego - osobe prawna,
f) Smierci.
2. Od uchwały lub orzeczenia w przedmiocie skreslenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie złożone na pismie, w terminie 30 dni od daty publikacji informacji na temat skreslenia lub wykluczenia na witrynie internetowej stowarzyszenia, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§15.

1. Władzami Stowarzyszenia sa:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarzad,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sad Koleżenski.
2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa sie w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależnosci od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.
3. Jesli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadaja zwykła wiekszoscia głosów przy obecnosci co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. W przypadku wystapienia w czasie trwania kadencji członków Zarzadu lub Komisji Rewizyjnej lub Sadu Koleżenskiego, władzom przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczac 1/3 liczby członków pochodzacych z wyboru.

§16.

1. Najwy1sza władza Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może byc zwyczajne lub nadzwyczajne.

§17.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzad raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiajac członków pisemnie lub e-mailem lub za pomoca strony internetowej stowarzyszenia o jego terminie, miejscu i proponowanym porzadku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzad:
a) Z własnej inicjatywy,
b) Na 1adanie Komisji Rewizyjnej,
c) Na wniosek 1/3 ogółu członków,
zawiadamiajac członków pisemnie lub e-mailem lub za pomoca strony internetowej stowarzyszenia o jego terminie, miejscu i proponowanym porzadku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Jesli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaja zwykła wiekszoscia głosów przy obecnosci, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i w drugim terminie bez wzgledu na liczbe obecnych.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) Uchwalenie głównych kierunków działalnosci merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
b) Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarzadu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) wybór, zawieszanie i odwoływanie prezesa i członków Zarzadu oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżenskiego,
d) Ustalanie wysokosci składek członkowskich oraz odznak Stowarzyszenia,
e) Nadawanie godnosci członka honorowego,
f) Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutowych lub rozwiazania sie Stowarzyszenia,
g) Rozpatrywanie odwołan od uchwał Zarzadu oraz orzeczen Sadu Koleżenskiego,
h) Uchwalanie regulaminów wewnetrznych z wyłaczeniem regulaminów o których mowa w §19 ust 1 pkt p, i) Rozpatrywanie spraw nie należacych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
j) wybór, zawieszanie i odwoływanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach oraz w czynnosciach prawnych z członkiem Zarzadu lub Komisji Rewizyjnej.
5. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczacy, zastepca i sekretarz.
6. Prezydium Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzgledna wiekszoscia obecnych członków sposród członków stowarzyszenia nie wchodzacych w skład Zarzadu i Komisji Rewizyjnej.

§18.

1. Zarzad jest najwy1sza władza Stowarzyszenia w okresie pomiedzy Walnymi Zgromadzeniami.
2. Zarzad liczy od 4 do 6 członków i składa sie zawsze z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz w przypadku wybrania do zarzadu wiecej niz 4 osoby dodatkowo z Członków Zarzadu w liczbie do 2.
3. Posiedzenia Zarzadu zwoływane sa przez prezesa w miare potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na miesiac.
4. Ka1dy członek zarzadu składa oswiadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczacych członkostwa tj.: oswiadcza że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwo umyslne scigane z oskarżenia publicznego lub przestepstwo skarbowe.

§19.

1. Do kompetencji Zarzadu należy:
a) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnatrz i działanie w jego imieniu,
b) Dysponowanie majatkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnien przyznanych przez Walne Zgromadzenie,
c) Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
d) Sporzadzanie sprawozdan z działalnosci,
e) Zwoływanie Walnych Zgromadzen,
f) Uchwalanie planów działalnosci Stowarzyszenia,
g) Przyjmowanie, skreslanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierajacych,
h) Rozpatrywanie sporów pomiedzy członkami, powstałych na tle działalnosci Stowarzyszenia,
i) Powołuje i rozwiazuje komisje problemowe, zespoły badawcze i inne formy organizacyjne przydatne dla działalnosci Stowarzyszenia.
j) Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie regionalnych przedstawicieli o których mowa w rozdziale 5
k) powoływanie i odwoływanie dyrektora biura stowarzyszenia oraz zatrudnianie i zwalnianie innych pracowników stowarzyszenia,
l) ustalanie wielkosci zatrudnienia, wielkosci srodków na wynagrodzenia i zasad wynagradzania pracowników stowarzyszenia,
m) podejmowanie uchwał w sprawie dzier1awy, nabycia, zbycia lub obciażenia nieruchomosci,
n) podejmowanie uchwał w sprawie zaciagania kredytów i pożyczek,
o) podejmowanie decyzji o przystapieniu do innych organizacji,
p) Uchwalanie regulaminów organizacyjnych biura stowarzyszenia,
q) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
2. Stosunek pracy z członkami Zarzadu Stowarzyszenia nawiazuje i rozwiazuje pełnomocnik wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków a z innymi osobami zatrudnionymi w Stowarzyszeniu dwóch członków Zarzadu działajacych łacznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§20.

1. Komisja Rewizyjna składa sie z od 2 do 3 członków, sposród których wybiera przewodniczacego.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalnosci Stowarzyszenia,
b) Wystepowanie do Zarzadu z wnioskami wynikajacymi z ustalen kontroli,
c) Wystepowanie do Zarzadu z 1adaniami wyjasnien oraz 1adaniami przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczacych działalnosci Stowarzyszenia,
d) Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
e) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdan ze swojej działalnosci oraz wystepowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustepujacego Zarzadu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej moga brac udział w posiedzeniach Zarzadu z głosem doradczym.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie moga byc członkami organu zarzadzajacego ani pozostawac z nimi w zwiazku małżenskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewienstwa, powinowactwa lub podległosci słu1bowej;
b) nie moga byc skazani wyrokiem prawomocnym za przestepstwo umyslne scigane z oskarżenia publicznego lub przestepstwo skarbowe;
c) moga otrzymywac z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokosci nie wy1szej niz przecietne miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
5. Ka1dy członek Komisji Rewizyjnej składa oswiadczenie o niekaralnosci oraz o niepozostawaniu w zwiazku małżenskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewienstwa, powinowactwa i podległosci z tytułu zatrudnienia wobec członków zarzadu.

§21.

1. Sad Koleżenski składa sie z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie bedacych członkami Zarzadu ani Komisji Rewizyjnej
a) Do kompetencji Sadu należy rozpatrywanie pisemnych wniosków Zarzadu i Komisji Rewizyjnej, dotyczacych naruszenia norm statutowych przez członków,
b) Sad Koleżenski rozpatruje też spory pomiedzy członkami na pisemny wniosek zainteresowanych,
c) Sad Koleżenski podejmuje rozpatrzenie wniosków w terminie nie dłu1szym niz 1 miesiac od dnia ich złożenia,
d) Sad Koleżenski prowadzi postepowanie i może wymierzac kary upomnienia, nagany, okresowego zawieszenia praw członkowskich do 6 miesiecy i wykluczenia ze Stowarzyszenia,
e) Sad Koleżenski zamyka postepowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomosci wszystkich członków stowarzyszenia,
f) Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sadu Koleżenskiego do najbli1szego Walnego Zgromadzenia w ciagu miesiaca od ogłoszenia orzeczenia.

Rozdział 5

Regionalni przedstawiciele, ich prawa i obowiazki

§22.

1. Dla sprawnej realizacji zadan wynikajacych ze statutu, Zarzad Stowarzyszenia droga uchwały może powołac i odwołac regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia na terenie ka1dego województwa (nazywanego regionem).

§23.

1. Regionalni przedstawiciele stowarzyszenia powoływani sa na czas okreslony albo nieokreslony.
2. Regionalnym przedstawicielem Stowarzyszenia w wskazanym regionie może byc jedynie członek zwyczajny Stowarzyszenia.

§24.

1. Do obowiazków regionalnego przedstawiciela Stowarzyszenia w wyznaczonym regionie należy:
a) Posredniczenie w kontaktach władz Stowarzyszenia z władzami administracji samorzadowej danego regionu - szczebla wojewódzkiego, miejskiego, powiatowego i gminnego,
b) Reprezentowanie Stowarzyszenia i jego władz w kontaktach z prasa regionalna,
c) Koordynowanie działan stowarzyszenia w regionie oraz koordynowanie przepływu informacji posród członków Stowarzyszenia zamieszkujacych dany region,
d) Dbanie o dobre imie Stowarzyszenia i jego godne reprezentowanie w wyznaczonym regionie.

Rozdział 6

Majatek Stowarzyszenia

§25.

1. Majatek Stowarzyszenia stanowia: nieruchomosci, ruchomosci i fundusze.
2. Na fundusze składaja sie:
a) Wpływy ze składek członkowskich oraz z dotacji statutowej,
b) Dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
c) Dochody z działalnosci gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiazujacymi przepisami
d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych
e) odpisy 1% podatku dochodowego,
f) nawiazki sadowe, zbiórki publiczne, kampanie, sponsoring.
3. W celu zachowania przejrzystosci działania stowarzyszenia oraz uniemożliwienie wyprowadzania majatku poza organizacje zakazuje sie:
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiazan majatkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostaja w zwiazku małżenskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sa zwiazani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"
b) Przekazywania jej majatku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich, w szczególnosci, jeżeli przekazanie to nastepuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) Wykorzystywania majatku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezposrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
d) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestnicza członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich lub po cenach wy1szych niz rynkowe
4. Całosc dochodów Stowarzyszenia musi zostac przekazana na działalnosc statutowa Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie wolne srodki finansowe może lokowac w lokaty bankowe, instrumenty finansowe, pożyczki, udziały oraz nieruchomosci, pod warunkiem, że całosc dochodu przeznaczy na cele statutowe tj. na cele działalnosci pożytku publicznego.

Rozdział 7

Sposób reprezentacji

§26.

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składnia innych oswiadczen woli w szczególnosci w sprawach majatkowych Stowarzyszenia wymagane sa podpisy dwóch członków Zarzadu działajacych łacznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Do wa1nosci innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarzadu.

Rozdział 8

Zmiana Statutu i rozwiazanie Stowarzyszenia

§27.

1. Uchwałe w sprawie zmiany Statutu lub rozwiazania sie Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie wiekszoscia 2/3 głosów przy obecnosci, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez wzgledu na liczbe obecnych.
2. W przypadku rozwiazania sie Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majatku Stowarzyszenia i powoła Komisje Likwidacyjna, która przeprowadzi likwidacje Stowarzyszenia. Statut wchodzi w 1ycie z dniem podjecia uchwały o jego przyjeciu tj. 30 czerwca 2012 roku
© Copyright 2014 grupaodrolnika.pl All rights reserved.
Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA | 33-114 Rzuchowa 1 | e-mail: grupaodrolnika@wp.pl | Telefon: 608 42 46 60 | nr KRS 0000113391
Konto | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Pleśna | nr: 02 8589 0006 0100 0011 9311 0001